Medlemsvillkor för Best Western Rewards i Sverige

 1. Din signatur på medlemskortet innebär att du accepterar villkoren för medlemskap i Best Western Rewards. 
 2. Medlemskort som inte är signerat är ogiltigt. Best Western Rewards kortet (nedan kallat kortet) förblir Best Western Hotels & Resorts egendom och kan ej utnyttjas i kreditsyfte.
 3. Kortet är personligt och ska uppvisas vid incheckning 
 4. Medlem måste vara över 18 år och företag eller juridiska personer kan inte vara medlemmar.
 5. Om kortet använts som garanti vid rumsbokning måste avbokning ske enligt avbokningspolicyn. I annat fall är medlemmen skyldig att ersätta hotellet för en natts logi.
 6. Vid missbruk av kortet har Best Western Hotels & Resorts rätt att dra in det utan förvarning vilket medför att redan utställda men ej använda poäng, eller voucher går förlorade.
 7. Vid adressändring eller byte av företag skall medlemmen snarast meddela Best Western Hotels & Resorts i Sverige.
 8. Om kortet borttappas, stjäls eller förstörs, kontakta Best Western Hotels & Resorts i Sverige. Ett ersättningskort utfärdas med samma medlemsnummer och giltighetstid som originalkortet.
 9. Medlemmen är själv ansvarig för att användningen av kortet sker i enlighet med eventuell arbetsgivares instruktioner.
 10. Nivårelaterade förmåner gäller endast medlemmen personligen.
 11. Privat bruk av poäng som intjänats på tjänsteresor/-boende är enligt lag skattepliktigt. Medlemmen är själv ansvarig för att redovisning sker till Skattemyndigheten.
 12. Best Western Hotels & Resorts har rätt att när som helst ändra villkoren i, eller upphöra med, Best Western Rewards-programmet.
 13. Best Western Hotels & Resorts har även i övrigt rätt att när som helst ändra villkoren beträffande andra förmåner, poängregler och poängantal.
 14. Om Best Western Hotels & Resorts upphör med Best Western Rewards programmet eller om medlemmens medlemskap upphör så förverkas samtliga poäng som medlemmen kan ha innestående.
 1. Medlem kan välja mellan att få poäng eller airline partner rewards för en vistelse. Poäng utgår på konsumtion med 10 poäng per spenderad US dollar till av Best Western Hotels & Resorts från tid till annan fastlagd valutakurs. Om medlemmen väljer airline partner rewards utgår minst 250 miles/poäng per kvalificerad vistelse, se partnererbjudanden för respektive flygbolags medlemsprogram. För att kunna välja airline partner rewards behöver du bli eller redan vara medlem i Best Western Rewards.
 2. Poäng ges i hela världen på ordinarie logipris. Poäng ges även på avtalspris om inget annat överenskommits mellan parterna. Poäng ges ej på vistelser längre än 30 dagar, grupp- eller paketresor, personalpriser, Travel Card units, eller andra specialpriser. Hotellvistelser som bokas genom en tredje part eller nätbaserat resebolag räknas inte  som bonusgrundande nätter, oavsett pris. Det ger heller inga medlemsförmåner. Inga poäng tjänas vid utnyttjande av frinatt. Inga poäng tillgodoräknas om en bokning måste avbokas på grunder som Best Western Hotels & Resorts eller Best Western Hotels & Resorts partners inte kan påverka.
 3. Poäng ges vid utcheckning. Registrering av poäng i efterhand kan endast ske mot uppvisande av hotellfaktura. Vistelser som är äldre än sex månader ger inte rätt till poäng. Gäller även för registrering hos partners. För nya medlemmar gäller efterregistrering av poäng på vistelser gjorda senast 30 dagar innan tecknat medlemskap.
 4. Vid betalning med poäng eller frinattsvoucher ges inte poäng. 
 5. Poäng utgår endast till medlemmen, oavsett vem som betalar hotellnotan. Poäng ges på upp till tre rum som betalas av medlem förutsatt att medlemmen bor i ett av rummen och övriga boende inte önskar poäng för sitt boende.
 6. Poäng kan inte överlåtas på annan medlem/person. Två eller flera medlemmar kan inte lägga ihop sina poäng.
 7. Medlem som deltar i konferens får ett fast poängbelopp per vistelse oavsett längd på vistelsen, antal deltagare och pris. 
 8. Det är deltagare på konferensen som får poängen individuellt, oavsett vem som har betalat. Poäng ges ej vid dagkonferens.
 9. Medlem som har bokat ett hotellpaket - boende inkl. någon aktivitet - erhåller ett fast poängbelopp, oavsett aktivitet och längd på vistelsen. 
 10. Intjänade poäng har obegränsad giltighetstid.
 1. Vid utnyttjande av frinatt reduceras poängsaldot enligt Best Western Hotels & Resorts vid var tid gällande tabeller.
 2. Travel Card kan utnyttjas som delbetalning för logi eller till restaurangbesök på Best Western Hotels & Resorts över hela världen.
 3. Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden,  såvida inte annat särskilt anges.
 4. Utnyttjande av frinatt skall uppges i förväg i samband med bokning. Poängen för frinatten dras på medlemskortet direkt vid  utnyttjande.
  Vid överlåtelse av frinatt krävs särskild frinattsvoucher (som skrivs ut via bestwestern.se).
 5. Frinätter kan utnyttjas på samtliga hotell inom Best Western Hotels & Resorts för en till två personer, valfri veckodag i dubbelrum i mån av tillgång. Frukost ingår i de fall frukost är inkluderat i priset för standard dubbelrum. 
 6. Vid utnyttjande av frinattsvoucher eller andra bonus-erbjudanden gäller inte andra eventuella rabatter eller förmåner.
 7. Travel Card är giltigt tolv månader. Giltighetstiden kan inte förlängas.
 8. Outnyttjade Travel Card/frinattsvoucher, kan inte inlösas mot kontanter.
 9. Resebyråer har inte rätt att ställa ut vouchers i utbyte mot Best Western Rewards-poäng.
 10. Best Western Hotels & Resorts ansvar för frinatt omfattar endast vad som ingår i själva frinatten. Övriga arrangemang och förmåner som ligger utanför frinatten faller utanför Best Western Hotels & Resorts ansvarsområde.
 1. Efter uppnådda 7 vistelser/10 nätter/10 000 poäng* under ett kalenderår sker automatiskt uppgradering av medlemskapet till Gold,  efter
  10 vistelser/15 nätter/15 000 poäng* under ett kalenderår sker automatiskt uppgradering av medlemskapet till Platinum, efter 20 vistelser/ 30 nätter/30 000 poäng* under ett kalenderår  sker automatiskt uppgradering av medlemskapet till Diamond.  Efter 40 vistelser/50 nätter/50 000 poäng under ett kalenderår sker automatiskt uppgradering av medlemskapet till Diamond Select. 
  * Uppgradering till högre medlemsnivå baserat på poäng beräknas på intjänade poäng kopplade till en vistelse, bonuspoäng räknas inte in. 
 2. Förmåner  förenat med elite medlemskap gäller under 12 månader.
 3. Uppgraderig av rumstyp sker i mån av tillgång, och kan ej förbokas.
 4. För att få förnyat medlemskap på Gold, Platinum, Diamond eller Diamond Select måste kriterierna för medkemsnivåerna uppnås under ett kalenderår.
 5. Medlemskap identifieras genom att ett nytt medlemskort sänds ut från Best Western.
 6. För att de särskilda förmånerna för dessa medlemsnivåer skall erhållas måste Gold, Platinum, Dimaond  eller Diamond Select medlemskapet uppges vid bokning samt att kortet uppvisas vid check-in.
 7. Best Western Hotels & Resorts förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsförmånerna.
Regler för poängintjäning samt medlemsförmåner är globala och Rewards-medlemmar tillhör ett globalt program som ligger under Best Western Hotels & Resorts, med säte i Phoenix, USA.
Medlemmen ger genom undertecknandet av medlemskortet sitt uttryckliga och frivilliga samtycke till att Best Western Hotels & Resorts och dess partners i Best Western Rewards -programmet använder och behandlar personuppgifter om medlemmen. Medlemsinformation samlas in elektroniskt eller manuellt. Medlem har rätt att när som helst be att få ta del av eller ändra registrerade genom att kontakta Medlemsservice. Behandlingen av personuppgifterna kommer av Best Western Hotels & Resorts och dess partners i Best Western Rewards-programmet användas i sin marknadsföring och marknadskommunikation. Best WesternHotels & Resorts kommer ej att sälja medlemsinformation till tredje part. Behandlingen av personuppgifter innefattar även administration av  Best Western Rewards-programmet innefattande bl a poängberäkning, medlemsförmåner, bokningar och andra order samt samordning av aktiviteter och special-erbjudanden med Best Western Hotels & Resorts partners. Medlemmen har informerats om, och ger sitt  frivilliga och uttryckliga samtycke till att Best Western International och dess partners i Best Western Rewards-programmet i administrations- och marknadsföringssyfte får behandla uppgifter om medlemmen
och information avseende medlemmens aktiviteter inom Best Western Rewards -programmet. Best Western Rewards är ett globalt program och medlemmen ger också sitt uttryckliga och frivilliga samtycke  till att uppgifter om medlemmen får vidarebefordras till ett land som inte ingår i EU eller är del i den europeiska ekonomiska marknaden, s.k. tredje land.
Vid omständigheter som Best Western Hotels & Resorts inte råder över, förorsakade av strejk, lockout, brand, krig, myndighetsåtgärd eller liknande, fritar sig Best Western Hotels allt ansvar för hinder av kortets användare. Information godkänd januari 2011. Best Western Hotels & Resorts ansvarar inte för efterföljande ändringar eller tryckfel.

Menu

 Svenska
Menu